تخفیف ها

10 درصد تخفیف ویژه دی ماه

%10 تخفیف ویژه خرید نقدی دی ماه

تخفیف ویژه نیمه شهریور

%7 تخفیف خرید نقدی تا 15 شهریور ماه

تخفیف ویژه از یکم تا دهم هر ماه

3% تخفیف ویژه از یکم تا دهم هر ماه