تماس با ما

 

شماره های تماس

مدیر عامل   7959-781-0912

مدیر فروش   7959-756-0910 / 3956-3257 (028)

مدیر منابع   3960-3257 (028)

 

پست الکترونیکی         i n f o @ i r i t m . c o m       |       i r i t m c o @ g m a i l . c o m

آدرس ایران، قزوین، محمدیه، منطقه 2، بلوار شهید رجایی، نبش کوچه 26

کد پستی 3491851181

فرم تماس